Rzecznik Praw Ucznia kadencja 2017 – 2019

mgr RENATA FYRGUT

 

PRAWA DZIECKA - ZOBACZ

 

 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym

sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”                                                                                                         Jan Paweł II                      

Prawo do życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju
• Prawo do życia bez przemocy i poniżania - oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne
• Prawo do wychowania w rodzinie - oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców
• Prawo do wypowiedzi - oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących dzieci, dziecko samo może wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę
• Prawo do stowarzyszania - oznacza, że dziecko może należeć do organizacji młodzieżowych,
jeżeli ma 16 lat samo decyduje o swojej przynależności
• Prawo do swobody myśli, sumienia, religii - oznacza, że jeśli dziecko jest wystarczająco świadome - samo decyduje o swoim światopoglądzie, wcześniej jedynie rodzice mają prawo nim kierować
• Prawo do nauki - oznacza, że dziecko może uczyć się tak długo, jak pozwalają na to jego zdolności, jeżeli ma 6 lat może zacząć naukę w klasie "0"
• Prawo do tożsamości - oznacza, że dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musi być zapytane o zgodę, gdyby miało zostać adoptowane, a także gdyby miało mieć zmienione nazwisko
• Prawo do informacji - oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, powinno mieć dostęp
do różnych źródeł wiedzy
• Prawo do prywatności - oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.

Niniejszy tekst zaczerpnięto ze strony http://www.dzieci.org.pl/pr6a.html

OBOWIĄZKI DZIECKA

·      szanować swoich rodziców i aktywnie pomagać im w domowych czynnościach,

·      rzetelnie spełniać obowiązki ucznia,

·      szanować swoją pracę i innych,

·      dbać i szanować o zabawki oraz inne przedmioty otrzymane od rodziców i innych,

·      w szkole i w domu zgodnie współdziałać z innymi dziećmi w zabawie,

·      szanować  i wzrastać w poczuciu odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i wszystko co jest z tym związane,

·      akceptować i aktywnie pomagać osobom niepełnosprawnym i być wrażliwym na krzywdę innych

·      wiernie służyć Ojczyźnie,

·      być wiernym Bogu i religii

sprawozdanie rzecznika praw dziecka